آموزش راهبری مرکز تلفن و مرکز تماس سیموتل – قسمت دوم

در این ویدیو کلیات سیستم سیموتل با تمرکز بر داشبورد و گزارشگیری آموزش داده می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.