اخبار

سیموتل چیست؟

سیموتل، نرم افزار مرکز تلفن و مرکز تماس در بهار سال 1394 سیستم های تلفنی موجود پاسخگوی نیاز سازمان ها و کسب و کارها نبود.

ادامه مطلب »